Algemene voorwaarden


1.

De door Surmont Legal uit te voeren werkzaamheden betreffen een middelenverbintenis en Surmont Legal verbindt zich nooit tot welkdanig resultaat dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Surmont Legal kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse schade geleden door de Klant in oorzakelijk verband met een bewezen tekortkoming in hoofde van Surmont Legal. Elke aansprakelijkheid van Surmont Legal uit hoofde van onrechtstreekse schade zoals maar niet beperkt tot inkomstenverlies, verlies van gegevens of cliënteel, vorderingen van derden, imagoschade valt buiten de verantwoordelijkheid van Surmont Legal. Ingeval van aansprakelijkheid van Surmont Legal uit hoofde van foutieve uitvoering van de Overeenkomst, zal de Klant enkel recht hebben op het herstel in natura van de tekortkoming door Surmont Legal. Enkel ingeval een herstel in natura onmogelijk zou zijn, zal de Klant recht hebben op vergoeding van de door hem in oorzakelijk verband met de tekortkoming geleden rechtstreekse schade. In zulk geval is de vergoeding in hoofdsom, interesten en kosten beperkt tot het bedrag dat de Klant heeft betaald voor met betrekking tot de geleverde goederen of diensten en, indien nog geen betaling zou hebben plaatsgevonden, tot één keer de prijs waartegen de overeenkomst werd afgesloten.

2.

De facturen van Surmont Advocaten zijn betaalbaar binnen de 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.
Ingeval van niet tijdige betaling is vanaf de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd conform de Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002 voor wat betreft ondernemingen en op basis van de wettelijke interestvoet voor wat betreft particulieren.
Tevens is alsdan een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de hoofdsom, met een minimum van 250 euro.

3.

De intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de door Surmont Legal opgemaakte adviezen en andere documenten blijven bij Surmont Legal, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Het is de klant niet toegelaten bedoelde documenten aan derden over te maken, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Surmont Legal.
Klanten zijn ertoe gehouden om de aan hen verstrekte documenten en gegevens te behandelen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

4.

Op de overeenkomst met klanten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
Partijen zullen ernaar streven eventuele geschillen in der minne te regelen.
Enkel de rechtbanken van Limburg, afdeling Hasselt zijn bevoegd ingeval een geschil voor de rechtbank wordt gebracht.

5.

Opzichtens consumenten blijven alle bepalingen hierboven van toepassing, behoudens de hiernavolgende afwijkingen.

Interesten en schadebeding bij niet-betaling door de Klant zijn slechts van toepassing na het verstrijken van een periode van 14 dagen te rekenen vanaf de verzending van de eerste ingebrekestelling door Surmont Legal.
Ingeval van niet-tijdige betaling zijn interesten verschuldigd tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in de wet van 2 augustus 2020 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Tevens is alsdan een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 65 EUR vermeerderd met 5% van het niet-betaalde bedrag met een maximum van 2.000 EUR.