Privacyverklaring


Engagement

Surmont Legal draagt vertrouwelijkheid hoog in het vaandel en hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Met deze privacyverklaring geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke gegevens wij verzamelen. Ons grootste streven is uw vertrouwen te blijven waarborgen.

Surmont Legal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet van 30 juli 2018 “betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens”.

Dit brengt ondermeer met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Jan Surmont
Koning Boudewijnlaan 20 A, 3500 Hasselt
info@surmont-legal.be
+32

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Surmont Legal verwerkt voor onderstaande doeleinden en enkel voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen of doeleinden die in de lijn daarvan liggen:

 1. om gebruik te kunnen maken van de diensten van Surmont Legal (ter uitvoering van een overeenkomst)
 2. om uitnodigingen voor deelname aan seminars te versturen en om u op de hoogte te houden van activiteiten van Surmont Legal (met toestemming van betrokkene)
 3. om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 4. voor human resources doeleinden
 5. ter verbetering, verruiming, rapportage van onze website.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Surmont Legal verwerkt de onderstaande (categorieën van) persoonsgegevens:

 1. naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoon/fax- nummer;
 2. geografische gegevens, geslacht, geboortedatum en nationaliteit;
 3. fysieke gegevens, functieniveau en opleidingsniveau;
 4. gezondheidsgegevens, financiële gegevens, financiële status, strafrechtelijke gegevens;
 5. alle andere eventueel noodzakelijke gegevens voor de behandeling van uw dossier;
 6. overige door u zelf toegestuurde gegevens.

Wij beseffen dat zij in sommige gevallen gevoelige dan wel bijzondere persoonsgegevens verwerkt in het kader van de door haar geleverde diensten. Om deze redenen besteden wij de grootst mogelijke zorg aan beveiliging.

Welke beveiliging hanteren wij?

Surmont Legal hanteert de grootst mogelijke beveiligingsopties waarbij wij deze uit veiligheidsoverwegingen niet allemaal zullen delen:

 1. Back-up
 2. Firewall
 3. Antivirus
 4. Antispam
 5. Up-to-date houden van applicaties
 6. Geheimhoudingsverklaringen met ondermeer werknemers en medewerkers

Verstrekking van uw gegevens aan derden

Surmont Legal maakt gebruik van enkele diensten van derden. In het kader van onze dienstverlening is het nodig om persoonsgegevens over te maken aan de overheid of een derde partij.

Wij hebben waar nodig met derden, inzonderheid onze IT-partners, overeenkomsten afgesloten met het oog op een zo optimaal mogelijke beveiliging van uw gegevens en zorgen ervoor dat de dienstverleners waarop wij beroep doen in dezelfde mate als wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot 5 jaar na sluiting van het dossier met uitzondering van de financiële gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt van 7 jaar.

Wij bewaren uw gegevens langer dan 5 jaar als wij een schriftelijke toestemming van u en/of uw organisatie hiervoor hebben gekregen.

Persoonsgegevens in het kader van sollicitatieprocedures slaan wij gedurende 1 jaar op, tenzij uw schriftelijke toestemming is verkregen om persoonsgegevens langer te bewaren.

Na het verstrijken van deze termijnen zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd of minstens geanonimiseerd, met dien verstande dat wij te allen tijde nog een back-up van 1 jaar hebben.

Uw rechten

Op basis van de AVG geniet u een aantal rechten en voormelde wet die hieronder worden samengevat:

 1. Het recht om geïnformeerd te worden
  U heeft het recht om te weten door wie, waarom en hoe uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt.
 2. Het recht om toegang te krijgen tot uw eigen persoonsgegevens
  U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw eigen persoonsgegevens als het gaat om de volgende informatie:

  • het doel en de reden waarom de persoonsgegevens verwerkt worden
  • onder welke categorie de persoonsgegevens vallen
  • de ontvangers of categorie van ontvangers naar wie de persoonsgegevens zullen worden gestuurd en/of daar toegang toe heeft
  • de mogelijkheid om van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker van de persoonsgegevens rectificatie of verwijdering van deze gegevens te vragen
  • het recht om hierover een klacht in te dienen bij de autoriteiten.
 3. Het recht op rectificatie en wissing
  U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren en onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen met inachtname van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.
  Verder kan u vragen om uw persoonsgegevens te wissen in de gevallen opgesomd in artikel 17 AVG, zo ondermeer wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld/verwerkt.
 4. Het recht op data overdrachtU heeft het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm.
  Tevens kan u vragen dat de gegevens worden overgedragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 5. Het recht op beperking van de verwerking
  In de gevallen voorzien in artikel 18.1 AVG kan u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, zo ondermeer wanneer de verwerking onrechtmatig is.
 6. Het recht van bezwaar
  U heeft het recht om bewaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.
  Verder kan u bezwaar maken op grond van redenen die verband houden met uw specifieke situatie tegen een verwerking op basis van de limitatief in artikel 21.1 AVG opgesomde gevallen.
 7. Geautomatiseerde individuele besluitvorming
  U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluiten waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u in aanmerkelijke mate treffen.
 8. Intrekking toestemming
  U heeft het recht om een gegeven toestemming op een later tijdstip terug in te trekken.
 9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
  Deze website gebruikt enkel functionele cookies. Hiervoor is geen toestemming vereist.
  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 10. Analyse van het sitebezoek
  Om het bezoek van onze site te kunnen meten gebruiken wij Simple Analytics. Deze software geeft ons inzicht in het algemene gedrag van onze bezoekers, zonder informatie te verzamelen over individuele bezoekers. Het traceert bezoekers niet en slaat geen informatie op die tot identificatie kan leiden. Simple Analytics maakt bovendien geen gebruik van cookies.

Klachten?

U kan omtrent deze privacyverklaring, uw rechten en eventuele klachten contact opnemen met:

Jan Surmont
jan.surmont@surmont-legal.be
+32

U kan ook steeds contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be):
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 2 274 48 00
+32 2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring ten allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen zullen wij aankondigen op onze website.