Materies


Omgevingsrecht

Ruimtelijke ordening en planning, milieu en natuur zijn vandaag onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zijn thema’s waar éénieder vroeg of laat mee te maken krijgt. Dit geldt zowel voor bedrijven, particulieren als overheden.

De wetgeving ter zake is complex, evolueert nagenoeg dagelijks en vereist gespecialiseerde bijstand.

Met Surmont legal bewaart u het overzicht in deze materie. Het voorafgaandelijk screenen van vergunningsaanvragen bijvoorbeeld, kan u later veel ellende besparen.
Inzake omgevingsrecht kan u bij ons onder andere terecht voor:

 • Bijstand bij de indiening van omgevingsvergunningsaanvragen
 • Bijstand bij het indienen van bezwaren tijdens openbare onderzoeken
 • Bijstand inzake beroepsprocedures bij de vergunningsverlenende overheden
 • Advies inzake ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • Bijstand aanvraag planologisch attest
 • Problemen van bodemverontreiniging
 • Advisering in verband met handhaving/sanctionering door de overheid
 • Advies en tussenkomst bij milieu- en leegstandsheffingen
 • Advies in verband met financiële instrumenten in het omgevingsrecht (compenserende vergoeding, billijke schadevergoeding, aankoopplichten)

Administratief recht

De relatie tussen burgers, ondernemingen en de overheid is vaak problematisch. Dit heeft ondermeer te maken met de complexiteit van de regels van het administratief recht, de toegenomen rechten voor burgers en een opeenstapeling van plichten bij de overheid.

Zoekt u een oplossing voor een administratiefrechtelijk probleem? Zet Surmont Legal onder meer in voor:

 • Bijstand inzake onteigeningen
 • Publieke erfdienstbaarheden
 • Problemen rond (buurt)wegen
 • Publiek-private samenwerking

Agrarisch recht

Landbouwbedrijven worden vandaag geconfronteerd met complexe regelgeving op verschillende vlakken. Daar komt bij dat het omwille van acties van omwonenden vaak moeilijk is om noodzakelijke uitbreidingen op te zetten of nieuwe projecten op te starten.

Landbouwers zijn ook afhankelijk van gronden en dienen daar op langere termijn over te beschikken. Ze zijn de hoeksteen van de voedselketen. Daarom moeten zij kunnen rekenen op rechtszekerheid.

Surmont Legal biedt gespecialiseerde bijstand inzake:

 • Pacht
 • Bezetting ter bede
 • Vergunningen
 • Subsidies
 • Advisering inzake stikstofproblematiek en flankerend beleid
 • Discussies met de Mestbank
 • Ruilverkaveling
 • Conflicten met voederleveranciers en integratoren
 • Wegenissen (bijv. recht van uitweg)

Voedingswarenrecht

De voedingsindustrie is uitgegroeid tot één van de belangrijkste sectoren in België en bij uitbreiding in Europa.

De regelgeving in deze materie is complex en wordt hoofdzakelijk bepaald door Europese instellingen.

Surmont Legal loodst u door de complexiteit van het voedingswarenrecht met advies en bijstand, ondermeer in verband met:

 • Voedselveiligheid
 • Recall
 • Etikettering
 • Controles door het FAVV
 • Novel food
 • Gezondheidsclaims

Surmont Legal begeleidt klanten in deze materies met advies, bemiddeling en bijstand op maat. Neem zeker contact op voor een eerste vrijblijvend gesprek omtrent uw zaak.