Omgevingsrecht


Ruimtelijke ordening en planning, milieu en natuur zijn vandaag onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zijn thema’s waar éénieder vroeg of laat mee te maken krijgt. Dit geldt zowel voor bedrijven, particulieren als overheden.

De wetgeving ter zake is complex, evolueert nagenoeg dagelijks en vereist gespecialiseerde bijstand.

Met Surmont Advocaten bewaart u het overzicht in deze materie. Het voorafgaandelijk nazien van vergunningsaanvragen bijvoorbeeld, kan u later veel ellende besparen.

Inzake omgevingsrecht kan u bij ons onder andere terecht voor:

  • Bijstand bij de indiening van omgevingsvergunningen
  • Het indienen van bezwaren tijdens openbare onderzoeken
  • Beroepsprocedures bij de vergunningsverlenende overheden en de Raad voor Vergunningsbetwistingen
  • Aanvechten van ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • Problemen van bodemverontreiniging
  • Verdediging in het kader van handhaving door de overheid, strafrechtelijk of via bestuurlijke weg (lozingen, inbreuken op vergunningsvoorwaarden, ontbossing…)
  • Advies en tussenkomst bij milieu- en leegstandsheffingen

Al onze materies


Omgevingsrecht

Administratief recht

Overheidsopdrachtenrecht

Agrarisch recht

Voedings(waren)recht

IP/IT - nieuwe technologieën

Geschillenbeslechting – Arbitrage

Aansprakelijkheidsrecht & Verzekeringsrecht

(Internationaal) Handels- en Economisch recht

Surmont Advocaten begeleidt cliënten in deze materies met advies, bemiddeling en bijstand op maat. Neem zeker contact op voor een eerste vrijblijvend gesprek omtrent uw zaak.